card

Боловсрол судлал 2020/09 (167)

Цуврал бичиг

Цувралын нэр: Боловсрол судлал

Цувралын дугаар: 2020/09 (167)

Эрхлэгч: Бэгз, Н. Санжаабадам С.

Хэвлэсэн он: 2020

АГУУЛГА

Нэг. Боловсролын түүх, философи

Оюунбилэг Д. “Холимог бүлгийн сургалтын арга зүй”-н түүхэн нөлөө

Хоёр. Боловсролын сэтгэл судлал

Баярмаа Б. 11-17 насны хүүхдийн нийгэмшлийн шалгуур үзүүлэлт

Гурав. Сурах бичиг судлал

Пунцагсүрэн, Д. Дэнсмаа Ж. ЕБС-ийн сурах бичгийн талаарх бодлогын баримт бичгийг харьцуулсан шинжилгээний үр дүнгээс

Ban Pengfei, Чойсүрэн, Э. Хастуяа. Монгол Хятад хоёр улсын сурах бичиг дэх квадрат тэгшилгэл сэдвийн харьцуулсан судалгааны үр дүн

Дөрөв. Дээд болон мэргэжлийн боловсрол судлал

Мягмаржав У. Бизнес, удирдлага, эрх зүй мэргэжлийн чиглэлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн байдалд хийсэн шинжилгээ, зарим үр дүн

Тав. Боловсролын агуулга, арга зүй

Мягмарцоож, Н. Гэрэлтуяа. Дунд сургуулийн нийгмийн ухааны сургалтад орон нутгийн нөөцийн төлөв байдлын дүн шинжилгээ

Даваажав Г. Монгол хэлний яриа, бичгийн соёлын хичээлээр хосолсон сургалт явуулах нь

Энхцэцэг, Д. Батбаяр Г. Бага ангийн суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжлийг дэмжих туршилт, үр дүн

Номын цагаан буян өнөд дэлгэрэг.

Мэдээ гаргасан: Э. Эрдэнэхишиг

Боловсрол судлал 2020/09 (167)