card

Монгол хэл судлалын түүх

Боть: 3

Монгол хэлний үгийн сан, найруулга судлал хэмээх гуравдугаар ботийн 1.1, 1.2, 2.1, 2.5, дахь хэсгийг доктор Б.Түвшинтөгс, 1.3, 2.4, 3.5 дахь хэсгийг доктор Г.Гэрэлмаа, 2.2, 3.1, 3.2 дахь хэсгийг доктор Ш.Баттөгс, 2.3, 3.3, 3.4 дэх хэсгийг доктор Э.Пүрэвжав, 4.1, 4.2.1 дэх хэсгийг доктор О.Шинэбаяр, 4.2.2, 4.3 дахь хэсгийг доктор Д.Ганболд гүйцэтгэжээ. Мөн уг бүтээлийг академич Л.Болд, ШУ-ны доктор Ш.Чоймаа, доктор Ж.Баянсан хянан тохиолдуулжээ.

 

ГАРЧИГ

Нэгдүгээр бүлэг. Монгол хэлний үгийн сангийн бүрэлдэхүүн судлал

1.1 Уугуул үгийн судалгаа

1.2 Харь үгийн судалгаа

1.3 Харь хэлэнд орсон монгол үгийн судалгаа

Хоёрдугаар бүлэг. Монгол хэлний үгийн сангийн нэгжийн судлал

2.1 Үгийн гарлын судалгаа

2.2Үгийн утгын судалгаа

2.3 Хэлцийн судалгаа

2.4 Нэрийн судалгаа

2.5 Толь бичгийн судалгаа

Гуравдугаар бүлэг. Монгол хэлний үгийн сангийн хэрэглээ судлал

3.1 Хуучин үг, түүхэн үгийн судалгаа

3.2 Шинэ үгийн судалгаа

3.3Эерүүлэл, цээрлэлийн судалгаа

3.4 Этгээд үгийн судалгаа

3.5 Нэр томьёо, мэргэжлийн үгийн судалгаа

Дөрөвдүгээр бүлэг. Монгол хэлний найруулга судлал

4.1 Монгол хэлний найруулгын судлалын уламжлал

4.2 Найруулгын салбар ухаан

4.3 Найруулгын төрөл

Монгол хэл судлалын түүх