card

Монгол хэл судлалын түүх

Боть: 2

Монгол хэлний үг зүй, өгүүлбэр судлал хэмээх хоёрдугаар ботийн 1, 4-р бүлгийг доктор Ж.Ганбаатар, 2-р бүлгийг доктор О.Самбуудорж, гуравдугаар бүлгийг ШУ-ны доктор Ц.Өнөрбаян, 5.1 дэх хэсгийг доктор Б.Мөнгөнцэцэг, 5.2 дахь хэсгийг доктор А.Цог-Очир, 5.3 дахь хэсгийг докторант С.Энхбадрах гүйцэтгэжээ.

 

ГАРЧИГ

Нэгдүгээр бүлэг. Бүтээвэр судлал

1.1 Үгийн бүтэц

1.2 Бүтээвэр

1.3 Үгийн үндэс

Хоёрдугаар бүлэг. Үгийн аймаг судлал

2.1 Үгсийг аймаглаж ирсэн дорно дахины уламжлал

2.2 Үгсийг аймаглаж ирсэн өрнө дахины уламжлал

2.3 Бүтэц зүйн аргаар үгсийг ангилсан нь

Гуравдугаар бүлэг. Хэл зүйн айн судлал

3.1 Нэр үгийн хэл зүйн ай

3.2 Үйл үгийн хэл зүйн ай

Дөрөвдүгээр бүлэг. Үг бүтэх ёс

4.1 Залгаврын аргаар бүтэх ёс

4.2 Үг нийлэх аргаар бүтэх ёс

4.3 Бусад аргаар үг бүтэх ёс

Тавдугаар бүлэг. Өгүүлбэр судлал

5.1 Холбоо үг

5.2 Энгийн өгүүлбэр

5.3 Нийлмэл өгүүлбэр

Монгол хэл судлалын түүх