card
Цармын бүргэд

Цармын бүргэд

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

ГАРЧИГ

БИОЛОГИ, ЭКОЛОГИ

§О.Шагдарсүрэн – Цармын бүргэд Aquila chrysaetos

§Б.Нямбаяр, А.Болд, Н.Цэвээнмядаг – Монгол орны цармын бүргэдийн Aquila chrysaetos биологи, экологи, хамгааллын асуудалд

§О.Шагдарсүрэн, Б.Нямбаяр – Төв монголын Алтан уул  (Эрдэнэсант)  дахь цармын бүргэдэд хийсэн ажиглалт

 

ӨВ СОЁЛ, УЛАМЖЛАЛ

§Ж.Амантай, Ж.Халхабай – Анч бүргэд

§Б.Алтангүл – Бүргэд монгол казакуудын бэлгэдэл болох нь

§Б.Өмирбек – Нүүдэлчдийн шувуугаар ан хийх уламжлал ба өнөөгийн байдал

§Т.Султан – Монгол дахь казакуудын бүргэдээр ан авлах, гаршуулан дасгах арга, уламжлалаас

§Б.Алтангүл – Монголын казакуудын бүргэдээр ан авлах уламжлал

§B. Altangul – The Kazakh minority in Mongolia: falconry as a symbol of Kazakh identity    

§У.Эрдэнэбат – Монголчуудын шувуулах уламжлалын тухай          

         

ХАМГААЛАЛ, МЕНЕЖМЕНТ

§Д. Батдэлгэр – Бүргэдийг хамгаалъя

§Н.Цэвээнмядаг – Некоторые результаты программы менежмента по беркуту (Aquila chrysaetos L.1758) воплощаемые в Баян-Улгийском аймаке (Монголия)

§Н.Цэвээнмядаг, Р.Самъяа, А.Атай – Цармын бүргэдийн биологи, экологи, зохистой ашиглалт, хамгаалалт

§У.Бекет, Б.Бекболот – Бүргэдээр аялал жуулчлалын бизнесийн бүтээгдэхүүн хийх боломж

§Takuya Soma, Sukhee Battulga – Altai Kazakh falconry as ‘heritage, tourism’: the Golden Eagle Festivals of Western Mongolia

§Тераүчи Сэйжи – Алтайн уулсад бурхад дүүлэн нисч байна

§Ж.Даулетхан – Бүргэдчин охин Алмагийн домог болон Алмакөк бүргэдчидийн холбоо үүссэн тухай

§А.Атай, Д.Айбек, Ж.Давлитхан, Н.Асель – Цармын бүргэдийн тогтвортой менежмент сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал ба гарсан зөвлөмж

 

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

§Д.Мөнхзаяа – Талбайн зурагчин бүргэдээр багагүй ашиг олов

§С.Цагаан – Зээрийг бүргэд барьж байна