card
story-image

Халх аялгууны өргөлтийн судалгаа

Зохиогч: Одончимэг

ГАРЧИГ

Нэгдүгээр бүлэг: Удиртгал

Хоёрдугаар бүлэг: Үгийн өргөлт

2.1 Эгшгийн уугал шинж

2.2 Өндөрц

2.3 Уртац

2.4 Хүчлэц

2.5 Сонорын туршиц

2.6 Хураангуйлал

Гуравдугаар бүлэг: Хэлхцэд орсон үгийн өргөлт ба хэлхцийн өргөлт

3.1 Хэлхцэд орсон үгийн өргөлт

3.2 Хэлхцийн өргөлт

3.3 Хураангуйлал

Дөрөвдүгээр бүлэг: Өгүүлбэрт орсон үгийн өргөлт ба өгүүлбэрийн өргөлт

4.1 Өгүүлбэрт орсон үгийн өргөлт

4.2 Өгүүлбэрийн өргөлт

4.3 Хураангуйлал